… . .. تمنای وصال

    خوشا آن سر كه سـوداى تـو دارد             
                                                   خوشا آن دل كه غوغاي تو دارد
                                              ملَـك غـیـرت بـرد افـلاك حـسـرت                                                       
                                                   جـنـونى را كه شیـداى تـو دارد

     دلــم در سـر تــمــنـاى وصــالــت                
                                                   سـرم در دل تـمـاشـاى تو دارد

       فـرود آیـد بـه جز وصل تو هیــهات                 
                                                    سـر شـوریـده سوداى تـو دارد

                                                  چو ماهى مى‌طپم برساحل هجر

                                                    كه جانم عشق در پاى تو دارد
       دل و جـان را كـنـم مـأواى آن كـو                  
                                                  دل و جـان بـهـر مـأواى تو دارد

        نـهـم در پـاى آن شـوریـده سر كو                    
                                                  سـر شـوریـده در پـاى تـو دارد

                فــدایـت چـون كـنـم بـپـذیـر جـانـا

                                                  چـرا كایـن سر تمـنـاى تو دارد

            چگـونـه تـن زنـد از گـفـت و گـویت                       
                                                چو در سر فیض هیهاى تو دارد
             علامه ملا محسن فیض كاشانی

درباره‌ی admin

پاسخ دهید