خانه / اشعار برگزیده

اشعار برگزیده

باز این چه شورش است که در خلق عالم است

باز این چه شورش است که در خلق عالم استباز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتماست باز این چه رستخیز عظیم است کز زمینبی نفخ صور خاسته تا عرش اعظماست این صبح تیره باز دمید از کجا کزوکار جهان و خلق جهان جمله درهماست گویا طلوع میکند …

بیشتر بخوانید »